Privacyverklaring

Privacy- en cookie verklaring De CoachZaak

De CoachZaak, gevestigd te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hier vind je onze contactgegevens: contactgegevens De CoachZaak

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. De CoachZaak respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website. De CoachZaak gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De CoachZaak verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor het leveren van diensten:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam werkgever

Hoe komt De CoachZaak aan jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die De CoachZaak verwerkt, worden door jouzelf verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier op de website, de informatie die je aanlevert tijdens het coachtraject of doordat je gebruik maakt van de diensten van De CoachZaak.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De CoachZaak verwerkt alleen noodzakelijke persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je te kunnen opnemen.
  Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het afhandelen van jouw betaling.
  Wanneer je een product of dienst koopt, hebben we deze gegevens nodig om de factuur te kunnen versturen.
 • De CoachZaak verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De CoachZaak neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De CoachZaak) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als jij een product of dienst bij De CoachZaak hebt afgenomen bewaren wij jouw gegevens 7 jaar, vanwege de fiscale bewaarplicht. Aantekeningen van de gesprekken worden maximaal een jaar na beëindiging van het traject bewaard en vervolgens professioneel vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De CoachZaak verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Met de volgende derden deelt De CoachZaak gegevens:

 1. Accountantskantoor – gebruikt o.a. de inkoop- en verkoopfacturen om de belastingaangifte te doen. Dit is een gecertificeerd accountskantoor.
 2. Digitaal boekhoudsysteem – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het verwerken van facturen en betalingen. Dit is een gecertificeerd softwareprogramma (keurmerk zeker online).
 3. Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, De CoachZaak goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging in orde is.
 4. E-mailprogramma – voor de communicatie met relaties via email.
 5. CSR Centrum – voor het afnemen en analyseren van vragenlijst chronische stress en burn-out en voor het begeleiden van cliënten m.b.v. e-coachingtools. De software van CSR is beveiligd met een authenticatie systeem.
 6. Met de leverancier(s) van tool(s) voor één op één beeldbellen of online groepsbijeenkomsten met mogelijkheid voor gebruik van video en audio. Binnen deze applicatie(s) doen wij al het mogelijke om de privacy en beveiliging van persoonsgegevens zo goed mogelijk te waarborgen door de juiste instellingen te gebruiken en waar mogelijk deze informatie ook te delen met degene waarmee wij communiceren. Wij baseren ons hierbij op de informatie van de leverancier(s) en op informatie van experts op het gebied van online communicatie. De CoachZaak maakt nooit gebruik van de mogelijkheid tot het opnemen van beeld of geluid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De CoachZaak gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De CoachZaak en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar:  info @ decoachzaak.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De CoachZaak wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De CoachZaak neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De CoachZaak maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info @ decoachzaak.nl.

Copyright © 2017 De CoachZaak – Daam Fockemalaan 22 – 3818 KG Amersfoort – 06 21814481